Elvis Tribute Artiste

Andy Kennett/Mr Rock 'n' Roll

  1950's, Early 60's & Retro Rock 'n' Roll

Guestbook

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

15 Comments

Reply Forexfaurse
3:37 AM on March 12, 2020 
bitcoinica liquidation definition https://currency-trading-brokers.com
Reply Richardrip
2:18 PM on November 29, 2019 
Ð?аÑ?а Ñ?лÑ?жба Ñ?Ñ?анÑ?поÑ?Ñ?иÑ?овки бÑ?ла оÑ?нована Ñ? Ñ?елÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?об наÑ?им клиенÑ?ам бÑ?ло пÑ?акÑ?иÑ?но. У наÑ? знамениÑ?ой коÑ?поÑ?аÑ?ии Ð?Ð?Ð? Ð?жиÑ?енков Ð?огинÑ?к имееÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ? Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?лÑ?нÑ?Ñ? а Ñ?акже Ñ?вой авÑ?опаÑ?к. Ð?аÑ?е Ñ?пеÑ?иализиÑ?ованное пÑ?едпÑ?иÑ?Ñ?ие гоÑ?ово Ñ?овеÑ?Ñ?иÑ?Ñ? доÑ?Ñ?авкÑ? Ñ?оваÑ?а вам в комÑ?оÑ?Ñ?ное вÑ?емÑ?. Ð?лÑ? Ñ?Ñ?ой Ñ?ели вам необÑ?одимо обÑ?заÑ?елÑ?но Ñ?делаеÑ?е заказ Ñ?акÑ?Ñ? Ñ?Ñ?лÑ?гÑ?. Ð?Ñ?и Ñ?акиÑ? обÑ?Ñ?оÑ?Ñ?елÑ?Ñ?Ñ?ваÑ? ваÑ? Ñ?оваÑ? бÑ?деÑ? доÑ?Ñ?авлен макÑ?ималÑ?но бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?о и Ñ?оÑ?но. Ð?ожно Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ваÑ?Ñ? на оÑ?менное каÑ?еÑ?Ñ?во пеÑ?аÑ?и, пеÑ?Ñ?оналÑ?нÑ?е Ñ?еÑ?ениÑ? и Ñ?воевÑ?еменное Ñ?опÑ?овождение.
url=https://paketos.ru/catalog/pakety-iz-polietilena-nizkogo-dav
leniya-pnd/ says...

пакеÑ?Ñ? пнд облаÑ?Ñ?Ñ?Холдинг Ð?Ð?Ð? Ð?гаÑ?онов Ð?овокÑ?йбÑ?Ñ?евÑ?к Ñ?Ñ?Ñ?емиÑ?Ñ?Ñ? пÑ?едоÑ?Ñ?авиÑ?Ñ? клиенÑ?Ñ?, пÑ?едпоÑ?Ñ?иÑ?елÑ?нÑ?й Ñ?оваÑ? и Ñ?еÑ?виÑ?. Ð?аÑ? болÑ?Ñ?ой запаÑ? изделий( пакеÑ?аÑ? майка) на базе, бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?й обоÑ?оÑ? заказов, оÑ?менное обÑ?лÑ?живание заказÑ?иков и лÑ?Ñ?Ñ?ие из лÑ?Ñ?Ñ?иÑ? в оÑ?Ñ?аÑ?ли Ñ?Ñ?оимоÑ?Ñ?Ñ? Ñ?оваÑ?ов даеÑ? возможноÑ?Ñ?Ñ? кÑ?пиÑ?Ñ? Ñ?егоднÑ? меÑ?каÑ? полиÑ?Ñ?иленовÑ?е вÑ?ем. Ð?омпаниÑ? импоÑ?Ñ?иÑ?Ñ?еÑ?, пÑ?оизводиÑ?, а Ñ?акже Ñ?еализÑ?еÑ? лÑ?бÑ?е видÑ? Ñ?паковки(пакеÑ?ов из полипÑ?олилена Ñ? плоÑ?ким дном ).
Reply Rick Graves
3:17 PM on November 15, 2017 


Would be great to see you back in Weymouth.
Reply Michelle Sharp
3:48 PM on October 15, 2017 


Elvis lives !!! Thank you so very much Andy for a fantastic set at Mums surprise 70th.

She was totally blown away with the birthday serenade and set that followed - totally brilliant and Mum and everyone thoroughly enjoyed it.

Thank you so much for being so accommodating of our requests and for your attention to detail.

A brilliant Elvis impersonator xx
Reply Andy
8:37 AM on August 4, 2017 
Thank you Bel I look forward to returning
Reply Bel
8:05 AM on August 4, 2017 


Amazing afternoon, thank you Andy, our residents loved the music and the singing of course! Keep up the good work.
Reply Andy
6:13 AM on December 28, 2016 
Thanks Buddy Happy new year to you we must catch up
Reply Matt Black
1:53 AM on December 28, 2016 


Great site, for a great entertainer! Keeping Elvis alive buddy!
Reply Andy
6:04 AM on August 6, 2016 


Rodders says...
Saw u at Bluebird last night, great voice hope we see you again. CheersHi Rodders thank you very much for your king words I really appreciate you coming along and I'm pleased you had a good night just a shame it was a bit quiet.
Reply Rodders
5:45 AM on August 6, 2016 
Saw u at Bluebird last night, great voice hope we see you again. Cheers